Kalendarium konferencji

Edukacja polonistyczna – metamorfozyUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A

Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych IFP UMCS serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej „EDUKACJA POLONISTYCZNA – METAMORFOZY”, która odbędzie się 26-27 września 2016 roku w Lublinie. Organizowane spotkanie będzie już siódmą z kolei sesją cyklu poświęconego problemom współczesnej edukacji.

Organizatorzy mają nadzieję, że proponowana konferencja stanie się przestrzenią debaty literaturoznawców, językoznawców, historyków, kulturoznawców, medioznawców, logopedów, pedagogów, dydaktyków, socjologów, psychologów. Przedstawicieli wymienionych (ale także i innych) dyscyplin naukowych pragniemy zainteresować kategorią ‘zmienności’ nieustannie wpływającą na kształt edukacji polonistycznej. Zakładamy, że zderzenie odmiennych perspektyw badawczych przyniesie cenne, wieloaspektowe spojrzenie na kwestię przeobrażeń, jakie dokonywały się i nadal zachodzą w nauczaniu języka polskiego.

Przedmiotem refleksji chcielibyśmy uczynić m.in. takie zagadnienia, jak:

· istota i charakter zmian w edukacji polonistycznej – perspektywa diachroniczna i synchroniczna; zmiana a kontynuacja;

· spory o edukację na zjazdach i kongresach polonistycznych;

· przyczyny, przebieg, negatywne i pozytywne skutki dokonujących się przeobrażeń;

· metamorfozy treści programowych; zapowiedź zmian strukturalnych;

· nowe zjawiska/tendencje w kulturze, literaturze i sztuce oraz ich wpływ na szkolną polonistykę;

· komunikacja międzykulturowa a zmiany językowe;

· edukacja polonistyczna wobec wyzwań współczesności (asymilacja, integracja, wielokulturowość, globalizacja, mediatyzacja rzeczywistości, tolerancja itp.);

· metamorfozy w relacji nauczyciel-uczeń; język komunikacji lekcyjnej;

· przesunięcia aksjologiczne i relatywizacja wartości – konsekwencje;

· wpływy zewnętrze (medialne, polityczne, środowiskowe) na sposób organizacji dyskursu szkolnego, w tym: polonistycznego;

· edukacja spersonalizowana a wymagania współczesnej szkoły (tutoring, mentoring itp.)

· wpływ rozwoju wiedzy i badań naukowych na edukację polonistyczną  – realia a postulaty;

· cyberkultura i technologia – czynniki determinujące rozwój edukacji.

Zgłoszenia uczestnictwa wraz z tytułami referatów i streszczeniem (100-150 słów) prosimy przesłać do 30 kwietnia 2016 roku pocztą elektroniczną na adres: zep.umcs@wp.pl. Opłata wynosi 450 zł i obejmuje uroczystą kolację, materiały konferencyjne oraz druk monografii, w której zgromadzone zostaną pozytywnie zrecenzowane referaty (przewidywany termin ukończenia procesu wydawniczego: III–IV kwartał 2017 r.).

 

 

 

 

SŁOWO, OBRAZ, SYMBOL, GEST Filologiczne i Pedagogiczne Aspekty Komunikowania

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Jarosław, ul. Czarnieckiego 16

Stworzenie forum do dyskusji i wymiany doświadczeń na temat roli oraz wpływu efektywnego komunikowania na proces kształcenia i wychowania. Badanie interakcji zachodzących w przekazie werbalnym i niewerbalnym w procesie edukacji skłania do poszukiwania odpowiedzi na pytania:

Jak zmienia się polska edukacja oparta na wiedzy i informacji?

Jakie nowe wymagania stawia przed pedagogami ponowoczesny świat informacji, ( także zamętu i chaosu informacyjnego)?

Jak połączyć bogactwo wiedzy pedagogicznej z formą i treścią przekazu?

Jak posługiwać się słowem, milczeniem i językiem ciała oraz nadawać znaczenia faktom   i zjawiskom wychowawczym?

 

 

 

 

I Międzynarodowej konferencji z cyklu: Wczesna interwencja – Interdyscyplinarne spojrzenie na wsparcie dziecka i jego rodzinySala Konferencyjna Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Cieszyn, Bielska 62

Szanowni Państwo,
W imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w I Międzynarodowej konferencji z cyklu: Wczesna interwencja –Interdyscyplinarne spojrzenie na wsparcie dziecka i jego rodziny,  która odbędzie się w dniach 20-22 października 2016 r. w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.Konferencja skierowana jest do teoretyków i praktyków zainteresowanych zagadnieniami wczesnej interwencji oraz wczesnego wspomagania rozwoju  dziecka i jego rodziny, a w szczególności do pedagogów, psychologów, fizjoterapeutów, lekarzy oraz pracowników socjalnych.Szczegółowe informacje dotyczące organizowanego wydarzenia wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie internetowej konferencjihttp://www.wczesnainterwencja.net/.Jako organizatorzy będziemy wdzięczni za rozpropagowanie informacji o konferencjach w Państwa środowisku naukowym

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji. 

W imieniu organizatorów

eciconference@gmail.com

sylwia.wrona1974@gmail.com

http://www.wczesnainterwencja.net/

 

 

Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży – uwarunkowania rodzinne i społeczne


Warszawa

Exante TC zaprasza do udziału w

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży – uwarunkowania rodzinne i społeczne”

22 październik 2016 – Warszawa

ADRESACI KONFERENCJI:

Na konferencję zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów; przedstawicieli środowisk naukowych, akademickich, reprezentantów praktyki gospodarczej oraz środowiska biznesu.

MONOGRAFIA NAUKOWA: zgłoszone artykuły, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w monografii naukowej. Planowana data wydania: listopad 2016. Autorzy otrzymają egzemplarz wydrukowany i elektroniczny. Istnieje możliwość udziału tylko w monografii (koszt 240 pln, +23% VAT).

OPŁATA KONFERENCYJNA: 200-440 pln (+23% VAT)

OPŁATA KONFERENCYJNA ZAWIERA (w zależności od wybranego typu uczestnictwa):  czynny lub bierny udział w konferencji,  materiały konferencyjne, przerwę kawową, obiad, udział w monografii naukowej.  

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI I MONOGRAFII NAUKOWEJ, M.IN.:

Agresja i przemoc

Alkoholizm

Czynniki ryzyka i chroniące

Dopalacze

Fonoholizm

Materializm życiowy

Narkomania

Netoholizm

Nikotynizm (w tym e-papierosy)

Porzucenie nauki

Profilaktyka

Prostytucja

Przestępczość

Przyczyny i skutki

Ucieczki z domu

Wczesna inicjacja seksualna

Zaburzenia odżywiania (ortoreksja, anoreksja, bulimia)

Zaburzenia związane z wyglądem (tanoreksja, bigoreksja)

Zakupoholizm

Szczegóły na stronie konferencji: exante.com.pl/konferencje-warszawa