Doradcy

Rola doradcy metodycznego

Nauczyciel udzielający pomocy nauczycielom szkół i placówek, w szczególności nauczycielom rozpoczynającym pracę, w formie bezpośredniego wsparcia ich rozwoju oraz doskonalenia zawodowego (Rozp. MEN z dnia 19 listopada 2009 r. t. j. D. U. 2014 poz. 1041) w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego).

Zadania doradcy metodycznego powierza organ prowadzący publiczną szkołę lub placówkę po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora wojewódzkiej placówki doskonalenia oraz w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której zatrudniony jest kandydat na doradcę (Rozp. MEN j.w.).

Doradca jest osobą, do której nauczyciel zawsze może zwrócić się o pomoc. Koszty związane z pracą doradcy (delegacje, powielanie materiałów, wynagrodzenie) ponosi organ prowadzący szkołę lub placówkę, przekazując środki do szkoły, w której doradca jest zatrudniony (Rozporządzenie MENiS z dn. 29.03.2002 Dz.U. z 2002 Nr 46, poz. 430 z późniejszymi zmianami Dz.U. 2015 poz. 1973). W obrębie działania Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu jest wiele rejonów, w których dotychczas nie powołano doradców metodycznych. Nauczycielom z tych rejonów, na ich indywidualne zapotrzebowanie, Ośrodek służy pomocą.

Zadania doradcy metodycznego

Prowadzenie bezpośrednich form pomocy przedmiotowo-metodycznej między innymi poprzez:
planowanie, organizowanie i badanie efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego,
rozwijanie umiejętności metodycznych,
podejmowanie działań innowacyjnych,
wspomaganie nauczycieli w ocenie i doborze programów, podręczników i wydawnictw funkcjonujących na rynku wydawniczym,
wskazywanie nauczycielowi metod i narzędzi służących do weryfikacji materiałów metodycznych,
wsparcie w rozwiązywaniu problemów bezpośrednio przy warsztacie pracy, np. poprzez udział w zajęciach nauczyciela, analizę merytoryczną i metodyczną zajęć,
Wspomaganie nauczycieli w rozwoju zawodowym,
Organizowanie warunków do współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli w rejonie,
Organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów metodycznych,
Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia zawodowego,
Prowadzenie dokumentacji (dokumentowanie własnych działań, informacje o potrzebach nauczycieli w rejonie),
Aktywne uczestniczenie w zadaniach Ośrodka podejmowanych na rzecz nauczycieli i szkół,
Podejmowanie zadań wspomagających szkoły.

Warszawski System Doradztwa Zawodowego
Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca ilość informacji dotycząca zawodów, dróg kształcenia, bezrobocia są przyczyną dezorientacji młodzieży. Młody człowiek chcący  funkcjonować  w nowej rzeczywistości,powinien być gotowy do podnoszenia swoich kwalifikacji, ustawicznego dokształcania się, zdobywania nowych umiejętności przygotowujących go do zaistnienia na rynku pracy. Wiele trudności sprawia podejmowanie racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu. Dlatego tak ważna jest umiejętność planowania kariery edukacyjno-zawodowej  uczniów, umiejętność podejmowania przez nich trafnych wyborów. Planowanie to  nie jest jednorazową decyzją, ale procesem trwającym przez całe  życia. Profesjonalne poradnictwo zawodowe, działania z zakresu orientacji zawodowej mogą być pomocne w kształtowaniu tej kariery. Warszawski System Doradztwa Zawodowego ma wspomóc uczniów, nauczycieli, rodziców na różnych etapach, począwszy od szkoły podstawowej poprzez gimnazjum aż do szkoły ponadgimnazjalnej